VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB

1 DEFINITIONER

For disse betingelser gælder følgende:-

(a) "love mod slaveri" betyder alle vedtægter, retsakter, lokale love, bekendtgørelser, direktiver, traktater, dekreter og love (herunder alle former for sædvaneretter, domme, krav, kendelser eller afgørelse fra alle domstole) overalt i verden, som vedrører slaveri eller trældom, tvangsarbejde og/eller menneskehandel, herunder den britiske Modern Slavery Act 2015

(b) "virksomhed" betyder Honda Motor Europe Limited.

(c) "kontrakt" betyder enhver kontrakt, der er underlagt disse betingelser.

(d) "databeskyttelseslov" betyder alle gældende love vedrørende databeskyttelse, behandling af personoplysninger og beskyttelse af personoplysninger, herunder uden begrænsning:

i) den britiske Data Protection Act 2018

ii) databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 og UK GDPR

iii) direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (EU-direktiv) nr. 2003 (som kan ændres fra tid til anden)

 

(e) "varer" betyder de varer, der er beskrevet i ordren.

(f) "Honda-selskab" betyder enten (i) virksomheden, (ii) et holdingselskab i den tid, det er en del af virksomheden, og (iii) ethvert datterselskab i den tid, det er en del af virksomheden eller et holdingselskab ("holdingselskab" og "datterselskab" har den betydning, der er angivet i paragraf 1159 i den britiske Companies Act 2006).

(g) "intellektuel ejendomsret" betyder alle patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsret, varemærker, goodwill-rettigheder eller søgsmål om benyttelse af andres forretningskendetegn, uretfærdige konkurrencerettigheder, rettigheder til design, rettigheder til computersoftware, rettigheder til databaser, rettigheder til topografi, moralske rettigheder, rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede, herunder alle ansøgninger om sådanne rettigheder, i en hvilken som helst del af verden.

(h) "ordre" betyder den indkøbsordre, som virksomheden har udstedt til leverandøren.

(i) "tjenesteydelser" betyder de tjenesteydelser, der er beskrevet i ordren.

(j) "specifikation" betyder den tekniske beskrivelse (hvis relevant) af de varer eller tjenesteydelser, der er anført eller henvist til i ordren.

(k) "leverandør"betyder den adressat, der er angivet i ordren.

2 ACCEPT OG ÆNDRING AF BETINGELSERNE

(1) Ordren afgives i henhold til disse vilkår og betingelser ("betingelser"), medmindre virksomheden og leverandøren har aftalt andre betingelser, som fastsættes eller inkorporeres i (a) aftalen eller (b) i en hvilken som helst handel, der etableres mellem virksomheden og leverandøren ("tilsidesættende betingelser"), i hvilket tilfælde de tilsidesættende betingelser vil have forrang for disse betingelser i det omfang, de er i konflikt med disse betingelser. Hvis der ikke er nogen tilsidesættende betingelser, og i henhold til punkt 2(3) og 2(5), vil ingen ændring af disse betingelser være gældende, medmindre de er skriftlige og underskrevet af eller på vegne af både virksomheden og leverandøren.

(2) En ordre udgør et tilbud fra virksomheden om at købe varer eller tjenesteydelser i henhold til disse betingelser. Hvis leverandøren accepterer ordren (mundtligt eller skriftligt eller ved påbegyndelse), indgås der en kontrakt i henhold til disse betingelser. Ethvert modtilbud fra leverandøren accepteres kun som værende gyldigt, hvis en sådan accept er skriftlig og underskrevet af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomheden.

(3) Virksomheden er berettiget til at ændre mængden, kvaliteten eller konstruktionen af varerne eller tjenesteydelserne i et rimeligt omfang efter leverandørens accept, og prisen og leveringen vil være underlagt en sådan ændring og skal være rimelig som følge af en sådan ændring. Sådanne ændringer skal være skriftlige og underskrevet på vegne af virksomheden.

(4) Alle minimumsgebyrer på varer, som leverandøren forlanger, skal meddeles virksomheden hurtigst muligt efter modtagelsen af ordren. Virksomheden forbeholder sig ret til at instruere leverandøren om at levere den maksimale mængde for et sådant minimumsgebyr.

(5) Den pris, der skal betales for varerne og/eller tjenesteydelserne, skal være som angivet i ordren, medmindre andet er aftalt skriftligt af virksomheden.

(6) Virksomheden er afhængig af leverandørens ekspertise, hvis virksomheden har søgt rådgivning eller anbefalinger.

3 LEVERING

(1) Varerne (korrekt mærket og pakket og sikret på en sådan måde, at de når frem til deres bestemmelsessted i god stand) skal leveres af og på leverandørens risiko og for dennes regning, og tjenesteydelserne skal udføres på det sted, der er angivet i ordren eller et andet sted, som parterne måtte aftale skriftligt.

(2) Hvis leverandøren anmoder om det, skal virksomheden returnere alle genanvendelige emballeringsmaterialer til leverandøren på leverandørens risiko og for dennes regning.

(3) Tid er af afgørende betydning ved leveringen af varer og for tjenesteydelsers effektivitet. Virksomheden forbeholder sig ret til at annullere denne ordre eller dele deraf uden at pådrage sig noget ansvar over for leverandøren, hvis varerne ikke leveres, eller hvis tjenesteydelserne ikke udføres inden for det tidsrum, der er angivet i ordren.

Ved en sådan annullering har virksomheden ret til:

(a) på leverandørens risiko og for dennes regning at returnere varer, der allerede er leveret i henhold til denne aftale, til leverandøren, hvis disse ikke kan anvendes effektivt og kommercielt

(b) at anmode leverandøren om at ophøre med enhver tjenesteydelse, som leverandøren allerede er begyndt at udføre i henhold til denne aftale, hvis denne ikke kan anvendes effektivt og kommercielt

(c) at inddrive alle beløb, som virksomheden har betalt for sådanne varer og/eller tjenesteydelser, fra leverandøren

(b) at leverandøren dækker eventuelle yderligere udgifter, som virksomheden med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med anskaffelse af andre varer og/eller tjenesteydelser som erstatning for dem, for hvilke kontrakten er blevet opsagt.

(4) varer, der leveres ud over de mængder, der er angivet i denne ordre, kan godtages af virksomheden efter eget skøn, men hvis de ikke godtages, returneres de af virksomheden på leverandørens risiko og for dennes regning. Eventuelle lageromkostninger i forbindelse med ovenstående vil være leverandørens ansvar.

(5) Virksomheden forbeholder sig ret til ikke at acceptere levering i kommission.

(6) Alle leverede varer og udførte tjenesteydelser er underlagt virksomhedens kontrol og godkendelse. Alle varer, som virksomheden afviser som værende i uoverensstemmelse med ordren, skal returneres på leverandørens risiko og for leverandørens regning.

4 RISIKO OG EJERSKAB

(1) Medmindre andet er angivet i ordren, er varerne leverandørens ansvar, indtil de er leveret til virksomheden. Leverandøren skal fralæsse varerne på egen risiko som angivet af virksomheden.

(2) Ejerskabet til varerne overgår til virksomheden ved levering, uden at dette berører den ret til afvisning, som virksomheden måtte have, hvad enten det sker i henhold til disse betingelser eller almindelig lovgivning.

5 PRIS OG BETALING

(1) Medmindre andet er angivet i ordren, skal prisen betales på eller før den 30. dag i den kalendermåned, der følger efter den måned, hvor varerne leveres (i overensstemmelse med punkt 3), eller udførelsen af tjenesteydelserne fuldføres.

(2) Ingen transportudgifter eller -afgifter for pakning, emballering, nedpakning, tønder, kasser, beholdere eller anden emballage skal betales af virksomheden, medmindre andet er aftalt skriftligt af parterne.

(3) Hvis leverandøren leverer varer eller udfører tjenesteydelserne før den dato, der er aftalt eller specificeret af virksomheden, forbeholder virksomheden sig retten til at forsinke betalingen indtil forfaldsdatoen i henhold til kontrakten.

(4) Uden at dette berører andre rettigheder eller retsmidler, forbeholder virksomheden sig ret til når som helst at modregne ethvert beløb, som leverandøren måtte skylde virksomheden i forhold til det beløb, som virksomheden skal betale til leverandøren i henhold til kontrakten.

6 GARANTI

(1) Leverandøren garanterer over for virksomheden, at leverandøren har en tilstrækkelig ret til varerne.

(2) Leverandøren garanterer over for virksomheden, at varerne og/eller tjenesteydelserne:

(a) er i overensstemmelse med de i ordren og specifikationen anførte oplysninger om kvalitet, mængde, beskrivelse og andre forhold

(b) er i overensstemmelse med alle tegninger, beskrivelser og specifikationer, som virksomheden har leveret til leverandøren, og med alle prøver og leverancer, som virksomheden tidligere har godkendt

(c) er af materialer og udførelse i god stand

(d) er af tilfredsstillende kvalitet og egnet til enhver påtænkt anvendelse, som udtrykkeligt eller implicit er blevet oplyst til leverandøren

(a) er fri for alle fejl i materialer, udførelse og installation i den periode, der er angivet i ordren eller specifikationen (eller, hvis der ikke er angivet en sådan periode, i 24 måneder fra leveringsdatoen (for varer) eller fra datoen for, hvornår ydelsen er afsluttet (i forbindelse med tjenesteydelser))

(f) er i overensstemmelse med standarder og bestemmelser fra regeringsmyndigheder eller andet regulerende organ, der er angivet i ordren eller specifikationen

(g) overholder al gældende lovgivning i det tidsrum, der er gældende i enhver relevant jurisdiktion, som virksomheden har meddelt leverandøren.

(3) Leverandøren garanterer endvidere over for virksomheden, at tjenesteydelserne udføres med al rimelig færdighed, omhu og omhyggelighed.

(4) Med forbehold af punkt 6(2) garanterer leverandøren, at varernes sikkerhed er sådan, som personer generelt er berettiget til at forvente, og at varerne i alle henseender er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i henhold til den britiske Consumer Protection Act 1987 på leveringstidspunktet (uanset om sådanne bestemmelser er gældende eller ej).

(5) Med forbehold af punkt 6(4) skal leverandøren sikre, at varerne er korrekt mærket i overensstemmelse med alle relevante sikkerhedsstandarder, bestemmelser og/eller krav, der gælder for varerne.

(6) Leverandøren skal give fuldstændige og fyldestgørende instruktioner vedrørende samling, montering og/eller brug af varerne for at sikre, at varerne så vidt muligt er sikre og uden risiko for nogen persons helbred, når de er i brug.

(7) Alle varer er underlagt virksomhedens inspektion og godkendelse, som skal foretages inden for et rimeligt tidsrum efter levering af varerne eller tjenesteydelsens udførelse. Hvis varerne eller tjenesteydelserne ikke i alle henseender er i overensstemmelse med kontrakten, er virksomheden berettiget til at:

(a) afvise varerne eller tjenesteydelserne, selv om virksomheden allerede har betalt for varerne eller tjenesteydelserne. Afviste varer skal opbevares på leverandørens risiko og returneres for leverandørens regning

eller

(b) arrangere, at de varer eller tjenesteydelser, der ikke opfylder kravene, repareres, udskiftes eller genudføres, så de opfylder ovenstående krav, og debitere leverandøren de omkostninger, der er forbundet med det nødvendige arbejde.

(8) Bestemmelserne i dette punkt 6 vil gælde enhver levering, inspektion, accept, betaling eller opfyldelse i henhold til kontrakten og skal omfatte enhver udskiftning, reparation, erstatning eller afhjælpning af varer eller tjenester, der leveres af leverandøren.

7 INSPEKTION, AFPRØVNING OG CERTIFICERING

(1) Før afsendelse af varerne skal leverandøren omhyggeligt inspicere eller afprøve dem for overensstemmelse med specifikationen og eventuelle relevante sikkerhedsstandarder, bestemmelser og/eller krav, der gælder for varerne, og efter anmodning levere en kopi af det af leverandøren bekræftede eksemplar af testarket.

(2) Leverandøren skal efter anmodning stille alle rimelige faciliteter til rådighed, således at virksomheden eller personer, der er autoriseret af virksomheden, kan inspicere eller afprøve varerne under eller efter færdiggørelsen af fremstillingen.

(3) Hvis det under kontrollen konstateres, at varerne ikke opfylder virksomhedens krav, skal virksomheden underrette leverandøren herom, og leverandøren skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de overholdes.

8 LEVERANDØRENS INDUSTRIELLE EJENDOMSRET

(1) Leverandøren garanterer, at salg eller brug af varerne og/eller tjenesteydelserne ikke vil krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Leverandøren skal til enhver tid skadesløsholde og holde virksomheden skadesløs fra og mod alle direkte, indirekte og følgeskader (herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af goodwill og lignende tab), krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder juridiske og andre professionelle honorarer og udgifter) som følge af en faktisk eller påstået krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder på baggrund af salg eller brug af varerne og/eller tjenesteydelserne.

(2) I tilfælde af, at et sådant søgsmål eller krav rejses mod virksomheden, skal virksomheden straks underrette leverandøren, og leverandøren skal samarbejde fuldt ud med og aktivt bistå virksomheden med at forsvare ovenstående.

9 VIRKSOMHEDENS INDUSTRIELLE EJENDOMSRET

(1) Alle mønstre, forme, skabeloner, inventar, prøver, materialer og alle planer, design, tegninger og andre dokumenter, som virksomheden sender til leverandøren i forbindelse med fremstilling af bestilte varer, forbliver virksomhedens ejendom og skal holdes fortrolige og udelukkende anvendes til levering af varerne og/eller tjenesteydelserne. Leverandøren skal for egen regning tegne og opretholde forsikring, der sikrer mod alle risici i forbindelse med alle sådanne genstande, der leveres af virksomheden.

(2) Ordren er baseret på, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder:

(a) til alle varer, der er fremstillet specielt til virksomheden

(b) der opstår i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne, og

(c) i forbindelse med eventuelle forbedringer eller udviklinger af de varer, som leverandøren måtte foretage eller foreslå, tilhører virksomheden. Leverandøren må ikke levere sådanne varer, der er fremstillet specielt til virksomheden, til tredjeparter eller på anden måde anvende sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

10 FORTROLIGE OPLYSNINGER

Leverandøren, herunder (uden begrænsning) dennes medarbejdere, direktører, entreprenører osv., skal holde al teknisk eller kommerciel knowhow, specifikationer, opfindelser, processer eller initiativer, som er fortrolige og er blevet videregivet til leverandøren af virksomheden eller dennes agenter, og alle andre fortrolige oplysninger om virksomhedens forretning eller dens produkter, som leverandøren måtte indhente, strengt fortrolige. Leverandøren skal begrænse videregivelse af sådant fortroligt materiale til de medarbejdere, der har brug for at kende dem med henblik på at opfylde leverandørens forpligtelser over for kunden.

11 FORCE MAJEURE

Virksomheden kan udsætte datoen for levering af varerne eller udførelsen af tjenesteydelserne eller datoen for betaling eller annullering af ordren eller eventuelle uafsluttede dele heraf uden at pådrage sig noget ansvar over for leverandøren, hvis virksomhedens krav til varerne eller tjenesteydelserne ophører i det pågældende tidsrum, eller virksomhedens forretningsgang afbrydes på grund af brand, strejke, lockout eller anden industriel handling, lovgivning eller begrænsninger, der er pålagt af en regering eller anden offentlig myndighed, krig, fjendtlige handlinger af enhver art eller ethvert andet forhold, der ligger uden for virksomhedens kontrol.

12 SKADESLØSHOLDELSE

Leverandøren skal til enhver tid holde virksomheden og enhver Honda-virksomhed skadesløs fra og mod direkte, indirekte og følgeskader (herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af goodwill og lignende tab), krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder juridiske og andre professionelle gebyrer og udgifter), og det uanset om det er i tilfælde af, at leverandøren eller dennes ansatte eller agenter eller andre har udvist uagtsomhed, der opstår som følge af eller i forbindelse med varerne og/eller tjenesteydelserne eller en eventuel misligholdelse fra leverandørens side af nogen af disse betingelser. Med forbehold af bestemmelserne skal ovennævnte skadesløsholdelse dække:

(a) fejl eller forsinkelser i leveringen af varerne

(b) enhver fejl i varerne eller deres konstruktion eller fremstilling

(c) eventuelle fejl i tjenesteydelserne og

(d) ethvert krav, der fremsættes over for et Honda-selskab i henhold til vilkårene i en sådan Honda service- og garantibog, som (direkte eller indirekte) kan tilskrives en defekt i varerne eller deres design eller fremstilling eller en defekt i tjenesteydelserne.

13 FORSIKRING

Leverandøren forpligter sig til at tegne og sikre fuld gyldighed i 6 år efter udløbet eller ophøret af kontrakten en ansvarsforsikring og om fornødent en erhvervsansvarsforsikring på et beløb, på vilkår og hos forsikringsselskaber, som specificeres af virksomheden eller på anden måde er rimeligt acceptable for virksomheden, og at leverandøren på virksomhedens anmodning vil fremlægge dokumentation for virksomheden for en sådan police og betaling af de præmier, der er omfattet af denne.

14 OPSIGELSE FRA VIRKSOMHEDENS SIDE

(1) Med forbehold af eventuelle andre rettigheder, som virksomheden måtte have, kan virksomheden opsige kontrakten, hvis:

(a) leverandøren fortsat eller væsentligt misligholder disse betingelser og, i tilfælde af en misligholdelse, som kan afhjælpes, undlader at afhjælpe dette inden for 14 dage efter, at denne har modtaget en skriftlig meddelelse med fuldstændige oplysninger om overtrædelsen og krav om, at den skal afhjælpes

(b) en ejer overtager eller en modtager (eller en tilsvarende person, der af myndighederne er befuldmægtiget) udpeges som ejer af leverandørens ejendom eller aktiver

(c) at leverandøren (som virksomhed) indgår en frivillig (eller lignende) aftale med sine kreditorer, får udpeget en administrator eller er underlagt insolvensbehandling i en hvilken som helst jurisdiktion eller går konkurs

(d) leverandøren (som enkeltperson eller som partnerskab) får enhver form for akkord eller indgår en aftale med sine eller deres kreditorer eller har afgivet et midlertidigt konkursdekret, eller der er angivet en konkursbegæring mod ham eller dem

(e) leverandøren ophører eller truer med at ophøre med at drive virksomhed.

(2) Ved kontraktens ophør:

(a) skal leverandøren returnere alle virksomhedens ejendele, og hvis dette ikke er tilfældet, er virksomheden berettiget til at trænge ind i leverandørens ejendom og afhente disse. Indtil ejendelene er blevet returneret, er leverandøren eneansvarlig for opbevaringen af dem og må ikke bruge dem til noget formål. I tilfælde af konkurs eller insolvens forpligter leverandøren sig til at underrette de kompetente myndigheder om virksomhedens ejendom

(b) påvirkes parternes påløbne rettigheder, retsmidler, forpligtelser og ansvar ikke, herunder retten til at kræve skadeserstatning i forbindelse med misligholdelse, der fandt sted på eller før ophørstidspunktet

(c) punkter, der udtrykkeligt eller implicit har virkning efter opsigelsen, skal fortsat være fuldt ud gældende.

15 REKLAMER

Leverandøren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden annoncere eller offentliggøre, at den leverer varer eller tjenesteydelser til virksomheden.

16 ANSVARSBEGRÆNSNING

(1) Intet i disse betingelser begrænser eller udelukker virksomhedens ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig eller svigagtig vildledning.

(2) Med forbehold af punkt 16(1):

(a) virksomheden er ikke ansvarlig over for leverandøren, hverken iht. kontrakten, uden for kontrakt (herunder forsømmelighed), iht. brud på lovpligten eller på anden måde, for tab af fortjeneste eller kontrakter eller for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det skyldes uagtsomhed, kontraktbrud eller andet

(b) virksomhedens samlede ansvar over for leverandøren i forbindelse med alle andre tab, der opstår i forbindelse med kontrakten, må ikke overstige den pris, der skal betales i henhold til kontrakten.

17 OVERHOLDELSE AF LOVE MOD BESTIKKELSE

(1) Leverandøren skal overholde alle gældende love, bestemmelser og sanktioner i forbindelse med bekæmpelse af bestikkelse og korruption, herunder den britiske Bribery Act 2010, og skal have etableret og opretholde sine egne politikker og procedurer (herunder passende procedurer som nævnt i Bribery Act 2010) for at sikre overholdelse af samme og håndhæve dem, hvor det er relevant.

(2) Leverandøren skal sikre, at enhver leverandør, denne anvender i forbindelse med kontrakten, er bundet af vilkår svarende til dem, der gælder for leverandøren i dette punkt 17. Leverandøren er ansvarlig for, at sådanne personer overholder og efterfølger disse vilkår, og er direkte ansvarlig over for virksomheden for eventuelle overtrædelser af sådanne vilkår.

(3) Leverandøren skal straks indberette enhver anmodning eller ethvert krav til virksomheden om en uberettiget økonomisk eller anden fordel af enhver art, som leverandøren måtte have modtaget i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

(4) Misligholdelse af dette punkt 17 betragtes som en væsentlig misligholdelse, som ikke kan afhjælpes, i henhold til punkt 14(1)(a).

 

18 OVERHOLDELSE AF LOVE MOD SLAVERI

(1) Leverandøren må ikke udøve nogen form for praksis, der indebærer:

(a) slaveri eller trældom (begge som fortolket i overensstemmelse med artikel 4 i konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af 4. november 1950, med ændringer)

(b) tvangsarbejde (som defineret i den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 (nr. 29) og protokol)

(c) menneskehandel

(d) arrangement eller muliggørelse af rejser for en anden person med henblik på udnyttelse af denne person.

(2) Leverandøren skal sørge for, at dens ledere, medarbejdere, agenter, underleverandører og andre personer, der udfører tjenesteydelser for eller på vegne af den i forbindelse med disse betingelser:

(a) overholder alle gældende love mod slaveri

(b) undlader at foretage nogen handlinger eller noget, der udgør eller kan udgøre en lovovertrædelse i henhold til love mod slaveri

(c) ikke bevidst anvender eller involverer sig i nogen form for praksis, der udgør eller kan udgøre en lovovertrædelse i henhold til love mod slaveri

(d) ikke begår nogen handlinger eller undladelser, som forårsager eller kan forårsage, at virksomheden bryder eller begår en lovovertrædelse i henhold til love mod slaveri

(e) overholder virksomhedens politik mod slaveri og/eller adfærdskodeks som meddelt leverandøren og opdateret fra tid til anden

(f) straks underretter virksomheden om eventuelle brud på dette punkt 18.

(3) Misligholdelse af dette punkt 18 betragtes som en væsentlig misligholdelse, som ikke kan afhjælpes i henhold til punkt 14(1)(a).

19 LOVGIVNING VEDRØRENDE ØKONOMISK KRIMINALITET

(1) Leverandøren skal:

(a) ikke at deltage i nogen former for aktivitet, praksis eller adfærd, der kan udgøre:

en overtrædelse af den britiske lov om skatteunddragelse i henhold til paragraf 45(1) i den britiske Criminal Finances Act 2017

en overtrædelse af en udenlandsk lov om skatteunddragelse i henhold til paragraf 46(1) i den britiske Criminal Finances Act 2017

en overtrædelse af love vedrørende skatteunddragelse eller lignende, der gør sig gældende for leverandøren (herunder gældende EU-lovgivning).

(b) straks indberette enhver anmodning eller ethvert krav fra en tredjepart om at muliggøre skatteunddragelse i henhold til del 3 i den britiske Criminal Finances Act 2017 og/eller i henhold til andre love, der gælder for leverandøren (herunder gældende EU-lovgivning) til virksomheden i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale

(c) sikre, at alle personer, der har en tilknytning til leverandøren eller andre personer, som udfører tjenesteydelser eller leverer varer i forbindelse med denne aftale, overholder bestemmelserne i dette punkt 19.

(2) Manglende overholdelse af punkt 19(1) kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af denne aftale.

20 DATABESKYTTELSE

(1) I forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne og de øvrige forpligtelser i henhold til denne aftale skal leverandøren overholde alle gældende databeskyttelseslove.

(2) Leverandøren må ikke forårsage, at noget Honda-selskab overtræder nogen forpligtelse i henhold til nogen databeskyttelseslovgivning, og skal holde virksomheden skadesløs for alle omkostninger, tab, bøder og juridiske udgifter, der måtte opstå som følge af en sådan misligholdelse.

(3) Leverandøren vil underrette virksomheden uden unødig forsinkelse, hvis den i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne identificerer områder med faktisk eller potentiel manglende overholdelse af nogen databeskyttelseslov eller dette punkt 20. 

(4) Enhver misligholdelse af dette punkt 20 fra leverandørens side vil være en væsentlig misligholdelse af denne aftale, som ikke kan afhjælpes i henhold til punkt 14(1)(a).

21 LOVGIVNING

Disse betingelser og alle kontrakter, der er indgået i henhold til nærværende aftale, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og leverandøren har eneværneting for domstolene i England og Wales.

22 GENERELT

(1) Intet i disse betingelser giver leverandøren tilladelse til at indgå nogen aftale i virksomhedens navn eller på virksomhedens vegne, og det er heller ikke hensigten at indgå et partnerskab eller et joint venture af nogen art mellem parterne.

(2) Leverandøren må ikke uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke overdrage, overføre, opkræve, give i underentreprise eller på anden måde handle med nogen af virksomhedens rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser.

(3) Disse betingelser kan ikke håndhæves af en person, der ikke er part i dem i henhold til den britiske Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde.

(4) Ingen frafaldelse fra virksomhedens side af leverandørens misligholdelse af disse betingelser skal betragtes som en frafaldelse af efterfølgende misligholdelse af de samme eller andre bestemmelser.

(5) Hvis en bestemmelse i disse betingelser erklæres ugyldig, omstødelig, ulovligt eller på anden måde uden retskraft af en retslig eller anden kompetent myndighed, skal denne bestemmelse begrænses eller elimineres i det mindste omfang, det er nødvendigt, så disse betingelser ellers forbliver gyldige og kan håndhæves.