SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")

LÆS GRUNDIGT, INDEN APPEN DOWNLOADES ELLER STREAMES FRA DENNE WEBSIDE.

Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem dig (“slutbruger” eller “dig”) og Honda Motor Europe Limited (virksomhedsnummer 857969), Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien (“Honda”, “os” eller “vi”) vedrørende:

Honda Miimo mobilapplikationssoftware, kendt som Mii-monitor (herunder alle tjenester, som kan tilgås via applikationen) (samlet “appen”).

Vi licenserer brugen af appen til dig på baggrund af nærværende EULA og underlagt eventuelle regler og politikker, der gælder for den relevante appbutik (“appbutik”), hvorfra slutbrugeren downloadede appen (“appbutikregler”). Vi sælger ikke appen til dig. Vi forbliver til enhver tid appens ejere.

KRAV TIL OPERATIVSYSTEM DENNE APP KRÆVER EN ANROID-SMARTPHONE ELLER APPLE-SMARTPHONE MED MIN. 1 GB HUKOMMELSE (RAM) FOR ANDROID ELLER 512 MB HUKOMMELSE (RAM) FOR APPLE, INTERNETADGANG OG VERSION 4.1 AF ANDROID-OPERATIVSYSTEMET ELLER VERSION iOS 10 AF APPLE-OPERATIVSYSTEMET. ENHEDEN SKAL HAVE MINDST 500 MB LAGERPLADS TIL INSTALLATION OG SKAL FUNGERE KORREKT. SKÆRMOPLØSNINGEN SKAL VÆRE PÅ MINDST 960 x 540 PIXELS (px) FOR ANDROID ELLER 960 x 640 PIXELS FOR APPLE-SMARTPHONES. APPEN KAN EVENTUELT FUNGERE PÅ ANDRE ENHEDER, MEN DETTE ER MINDSTEKRAVENE, SOM SIKRER, AT APPEN FUNGERER KORREKT. NB – DENNE APP ER KUN KOMPATIBEL MED FØLGENDE MODELLER AF HONDA MIIMO (ROBOTGRÆSSLÅMASKINE):

• HRM3000

VIGTIG MEDDELELSE:

• VED AT DOWNLOADE APPEN FRA APPSTORE INDVILLIGER DU I DE BINDENDE VILKÅR I DENNE LICENS. LICENSENS VILKÅR OMFATTER ANSVARSBEGRÆNSNING I BETINGELSE 6.

• SÅFREMT DU IKKE INDVILLIGER I NÆRVÆRENDE LICENSVILKÅR, LICENSERER VI IKKE APPEN TIL DIG, OG DU SKAL STANDSE DOWNLOADPROCESSEN OG SLETTE APPEN NU.

Du bør udskrive en kopi af nærværende EULA til fremtidig brug.

AFTALEVILKÅR

1. ANERKENDELSER

1.1 Vilkårene i nærværende EULA gælder for appen og de tjenester, der er tilgængelige via appen, herunder opdateringer og tillæg dertil, medmindre der er særskilte vilkår for disse, i hvilket tilfælde disse vilkår gælder.

1.2 Følgende open source-software følger med appen, og vilkårene for deres respektive open source-licenser kan som sådan gå forud for nogle af vilkårene i nærværende EULA:

(a) Apache License Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)
(b) Otto (http://square.github.io/otto)
(c) Retrofit (http://square.github.io/retrofit)
(d) Gson (https://github.com/google/gson)
(e) Zxing (https://github.com/zxing/zxing)

1.3 Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at underrette dig, næste gang du starter appen. De nye vilkår bliver eventuelt vist på skærmen, og det kan være nødvendigt for dig at læse og acceptere dem for at fortsætte brugen af appen.

1.4 Der kan fra tid til anden komme opdateringer til appen gennem appbutikken. Afhængigt af opdateringen er det ikke sikkert, at du kan bruge appen, før du har downloadet eller streamet den seneste version og accepteret eventuelle nye vilkår.

1.5 Det antages, at du har fået tilladelse fra ejeren af mobiltelefonen eller den håndholdte enhed, som du har i din besiddelse, men ikke ejer, og som er beskrevet i betingelse 2.2 (“enhed”), samt til at downloade en kopi af appen på enheden. Du og de kan blive debiteret af dine og deres tjenesteudbydere for internetadgang på enheden. Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med vilkårene i nærværende EULA for brug af appen på eller i forbindelse med en enhed, uanset om denne er ejet af dig eller ej.

1.6 Vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes her [http://www.honda.co.uk/lawn-and- garden/useful-links/eu-miimonitor-privacy-policies.html]. Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer dig, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med appen. Ved at bruge appen anerkender og accepterer du endvidere, at overførsler over internettet aldrig er fuldstændigt private eller sikre. Du forstår, at alle meddelelser og oplysninger, som du sender gennem appen, kan læses eller opfanges af andre, også selvom der er en særlig meddelelse om, at en specifik overførsel er krypteret.

1.7 Ved at bruge appen indvilliger du i, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om din enhed og relateret software, hardware og perifere enheder for at forbedre vores produkter og for at levere tjenester til dig.

1.8 Appen kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder (“tredjepartswebsteder”). Tredjepartswebsteder er ikke underlagt vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og tilslutter os ikke deres indhold eller deres fortrolighedspolitikker (såfremt sådanne findes). Du må foretage din egen, selvstændige bedømmelse vedrørende din brug af tredjepartswebsteder, herunder køb og brug af produkter eller tjenester, som er tilgængelige gennem dem.

1.9 Ord, der følger efter termerne herunder, omfatter, i særdeleshed eller for eksempel eller lignende udtryk fortolkes som værende illustrerende og begrænser ikke den generelle natur i de relaterede generelle ord.

2. TILDELING OG OMFANGET AF LICENSEN

2.1 På grundlag af, at du accepterer at rette dig efter vilkårene i nærværende EULA, tildeler vi dig en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge appen på din enhed med forbehold af nærværende vilkår og appbutikreglerne, som er indarbejdet i nærværende EULA ved henvisning. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

2.2 Du må alene downloade appen på en enhed for at se, bruge og vise den på din enhed til dine personlige formål.

3. BEGRÆNSNINGER FOR LICENSEN
Med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er angivet i nærværende EULA, eller som lokal lovgivning tillader, accepterer du:


(a) ikke at kopiere appen,
(b) ikke at leje, lease, give i underlicens, låne, oversætte, flette, justere, ændre eller modificere appen,

(c) ikke at lave forandringer eller modifikationer af hele eller dele af appen, ej heller at tillade, at appen eller dele deraf kombineres med eller indarbejdes i andre programmer,

(d) ikke at adskille, dekompilere, foretage reverse-engineering eller skabe afledte værker, der er baseret på hele eller dele af appen,
(e) ikke at give eller på anden måde gøre appen helt eller delvist tilgængelig (herunder objekt- og kildekode) i nogen form til nogen personer uden forudgående skriftligt samtykke fra os, og
(f) at overholde al teknologistyrings- og eksportlovgivning samt regler, der gælder for den teknologi, som appen anvender eller understøtter (“teknologi”),

(samlet “begrænsninger for licensen”).

4. BEGRÆNSNINGER VEDR. ACCEPTABEL BRUG

Du må:
(a) ikke bruge appen på uretmæssig måde, til ulovlige formål eller på en måde, som er uforenelig med nærværende EULA, ej heller agere svigagtigt eller i ond hensigt, for eksempel ved at hacke eller indlægge skadelig kode, herunder vira og skadelige data, I appen eller i et operativsystem,

(b) ikke krænke vores immaterielle rettigheder eller tredjeparters immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af appen (i det omfang, at sådan brug ikke er licenseret af nærværende EULA),

(c) ikke overføre materiale, der er æreskrænkende, anstødeligt eller på anden måde generende i forbindelse med din brug af appen,

(d) ikke bruge appen på en måde, som kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller gribe forstyrrende ind over for andre brugere, og

(e) ikke indhente eller indsamle oplysninger eller data fra vores systemer eller forsøge at afkode overførsler til eller fra de servere, som kører en tjeneste, der er tilgængelig via appen.

(samlet “begrænsninger for licensen”).

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1 Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder til appen og teknologien overalt i verden tilhører os eller vores licensgivere, at rettigheder over appen er licenseret (ikke solgt) til dig, og at du ikke har nogen rettigheder til eller over appen eller teknologien ud over retten til at bruge disse i overensstemmelse med vilkårene i nærværende EULA.

5.2 Du anerkender, at du ikke har ret til adgang til appen i kildekodeform.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Du anerkender, at appen ikke er blevet udviklet for at opfylde dine individuelle krav, og at det derfor er dit ansvar at sikre, at appens faciliteter og funktioner opfylder dine krav.

6.2 Vi udbyder kun appen til hjemmebrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge appen til erhvervsformål, forretningsmæssige formål eller videresalg, og vi har intet ansvar over for dig for driftstab, omsætningstab, driftsforstyrrelse eller mistede forretningsmuligheder.

6.3 Vi er alene ansvarlige for tab eller skade, som du pådrager dig, såfremt dette er en forudsigelig konsekvens af vores misligholdelse af nærværende EULA eller vores forsømmelighed op til den grænse, der er angivet i betingelse 6.4, men vi er ikke ansvarlige for uforudsigeligt tab eller skade. Tab eller skade er forudsigeligt, såfremt det er en tydelig konsekvens af vores misligholdelse, eller såfremt tabet eller skaden var påtænkt af både dig og os på det tidspunkt, hvor vi tildelte dig denne EULA.

6.4 Vores maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med nærværende EULA, det være sig inden for kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed) eller på anden vis, skal under alle omstændigheder begrænses til at give dig tilladelse til uden beregning at downloade en anden kopi af appen. Dette gælder ikke for alle typer tab, som er angivet i betingelse

6.5 Intet i nærværende EULA begrænser eller undtager vores ansvar for:

(a) dødsfald eller personskade, som opstår grundet vores forsømmelighed,

(b) svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro og

(c) ethvert andet ansvar, som ikke kan undtages eller begrænses efter engelsk lovgivning.

7. OPSIGELSE

7.1 Vi kan opsige nærværende EULA med øjeblikkelig virkning gennem skriftlig meddelelse til dig:
(a) hvis du foretager væsentlig misligholdelse eller vedvarende aftalebrud i henhold til nærværende EULA, eller
(b) hvis du bryder begrænsningerne for licensen eller begrænsningerne vedr. acceptabel brug.

7.2 Ved opsigelse af en hvilken som helst årsag:
(a) ophører alle rettigheder, som du er blevet tildelt i medfør af nærværende EULA,
(b) skal du øjeblikkeligt ophøre alle aktiviteter, der er givet tilladelse til i henhold til nærværende EULA, herunder din brug af alle tjenester, som gives via appen, og
(c) skal du øjeblikkeligt slette eller fjerne appen fra din enhed og bekræfte over for os, at du har gjort dette, og at du har destrueret alle hele eller delvise kopier af appen, som du måtte have lavet i modstrid med nærværende EULA.

8. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

8.1 Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige for enhver undladelse af opfyldelse eller for forsinkelser i opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA, som forårsages af en handling eller begivenhed, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder nedbrud i offentlige eller private telekommunikationsnetværk (“begivenhed uden for vores kontrol”).

8.2 Såfremt en begivenhed uden for vores kontrol finder sted og berører opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA:
(a) afbrydes vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA, og tidspunktet for opfyldelse af vores forpligtelser forlænges med varigheden af den begivenhed, der ligger uden for vores kontrol, og
(b) bestræber vi os inden for rimelighedens grænser på at finde en løsning, således at vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA kan opfyldes til trods for den begivenhed, der ligger uden for vores kontrol.

8. ANDRE VIGTIGE VILKÅR

9.1 Vi må overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende EULA til en anden organisation, men dette vil ikke berøre dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA.

9.2 Du må kun overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende EULA til en anden person med vores skriftlige samtykke.

9.3 VIGTIGT – i tilfælde af, at du overdrager ejendomsretten til din Honda Miimo, skal du sikre dig, at du øjeblikkeligt underretter Honda om dette ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som er angivet i nærværende dokuments bilag 1.

9.4 Såfremt vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til nærværende EULA, eller såfremt vi ikke gennemtvinger vores rettigheder over for dig, eller såfremt vi udsætter dette, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, ej heller betyder det, at du ikke behøver opfylde forpligtelserne. Såfremt vi giver afkald på en misligholdelse, som du har foretaget, gøres dette alene på skrift, og dette betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på en senere misligholdelse, som du måtte foretage.

9.5 Hver betingelse i nærværende EULA fungerer særskilt. Såfremt en domstol eller en kompetent myndighed bestemmer, at en betingelse er ulovlig eller uigennemtvingelig, vil de resterende betingelser stadig have fuld gyldighed og virkning.

9.6 Bemærk, at nærværende EULA, dens genstand og dens oprettelse er underkastet engelsk ret. Du og vi indvilliger begge i, at Englands domstole har ikke-eksklusiv kompetence til at afgøre forhold vedr. fortolkning, krav og tvister angående dens vilkår.

10. KOMMUNIKATION MELLEM OS OG SUPPORT

10.1 Såfremt du ønsker at kontakte os skriftligt, eller såfremt en betingelse i nærværende EULA kræver, at du giver os skriftlig meddelelse, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende dokuments bilag 1. Vi vil bekræfte modtagelse deraf ved at kontakte dig skriftligt.

10.2 Såfremt vi skal kontakte dig eller give dig en skriftlig meddelelse, gør vi dette via e-mail eller forudbetalt brev til den adresse, som du har givet os i din anmodning om appen.

10.3 Såfremt du har brug for support i forbindelse med din app, kan du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende dokuments bilag 1.

Nærværende aftale er indgået på den dato, hvorpå du første gang downloadede appen.


BILAG 1 – KONTAKTOPLYSNINGER

ØSTRIG
Honda Motor Europe Ltd Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf, Østrig Tlf.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at HondaPP@honda.co.at

BALTIKUM
(Estland/Letland/Litauen)
Tlf.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal Meistri 12 13517 Tallinn, Estland

BELGIEN
Tlf.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
www.honda.be BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184 1731 Zellik, Belgien

BULGARIEN
Power Products Trading 102A Gotz Delcev BLVD BG 1404 Sofia Bulgarien www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

KROATIEN
Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c 31000 Osijek, Kroatien Tlf.: +38531320420
Fax: +38531320429
www.hongoldonia.hr prodaja@hongoldonia.hr

CYPERN
Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia, Cypern Tlf.: +357 22 715 300

TJEKKIET
BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka Chuchle, Tjekkiet Tlf.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

DANMARK
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16, 2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa, Finland Tlf.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276
www.brandt.fi


FRANKRIG
Honda Motor Europe Ltd Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2, Frankrig Tlf. : 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

TYSKLAND
Tlf.: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224 D-60314 Frankfurt, Tyskland

GRÆKENLAND
Saracakis Brothers S.A. 71 Leoforos Athinon
10173 Athens, Grækenland
Tlf.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
www.honda.gr info@saracakis.gr

UNGARN
Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors, Ungarn
Tlf.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

IRLAND
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount Dublin 12, Irland
Tlf.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie Service@hondaireland.ie

ITALIEN
Honda Motor Europe Ltd Via della Cecchignola, 13 00143 Roma, Italien
Tlf.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17, Malta Tlf.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

NORGE
Berema AS
Box 454 1401 Ski, Norge
Tlf.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
www.berema.no berema@berema.no


POLEN
Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Pulawska 467
02-844 Warszawa, Polen
Tlf.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl www.mojahonda.pl info@mojahonda.pl

PORTUGAL
GROW Productos de Forca Portugal Rua Fontes Pereira de Melo, 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra, Portugal Tlf.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
www.grow.com.pt abel.leiriao@grow.com.pt

HVIDERUSLAND
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Minsk, Hviderusland
Tlf.: +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
www.hondapower.by

RUMÆNIEN
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6, Sector 2
021374 Bukarest, Rumænien
Tlf.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro

SERBIEN & MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo Majke Jevroscme 26
1100 Beograd Serbien
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVAKIET
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava, Slovakiet
Tlf.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
www.honda.sk

SLOVENIEN
AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin, Slovenien Tlf.: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com infomacije@honda-as.com

SPANIEN og alle provinser Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost – Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona, Spanien Tlf.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com


SVERIGE
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö, Sverige
Tlf.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se hpesinfo@honda-eu.com

SCHWEIZ
Tlf.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough Succursale de Satigny/Genève Rue de la Bergère 5
1242 Satigny, Schweiz

TYRKIET
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul, Tyrkiet
Tlf.: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr

UKRAINE
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033, Ukraine
Tlf.: +380 44 390 14 14
Fax: +380 44 390 14 10
www.honda.ua CR@honda.ua

STORBRITANNIEN
Honda Motor Europe Ltd Cain Road Bracknell
Berkshire RG12 1 HL, Storbritannien Tlf.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk